ISO 50001 - giải pháp quản lý năng lượng tiết kiệm cho doanh nghiệp

ISO 50001 - giải pháp quản lý năng lượng tiết kiệm cho doanh nghiệp

Tiêu chuẩn 22/06/2022, 14:21

(CL&CS) - Tiêu chuẩn ISO 50001 cho hệ thống quản lý năng lượng có thể giúp bảo vệ tương lai bằng cách tạo ra sự khác biệt tích cực ở hiện tại và tương lai.

COVID-19 đang tạo ra cơ hội cho không ít Doanh nghiệp Nhà nước bứt lên

COVID-19 đang tạo ra cơ hội cho không ít Doanh nghiệp Nhà nước bứt lên

Kinh tế vĩ mô 23/08/2021, 19:48

(CL&CS)- Nếu không tư duy lại về Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) sẽ còn mất mát nhiều, cả mất mát hữu hình và những mất mát vô hình. Doanh nghiệp tư nhân bật lên nhanh lắm, nếu không cải tổ DNNN sẽ thua. Áp dụng các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001…sẽ giúp doanh nghiệp bứt lên.