FLC Faros nắm giữ gần 24,38% vốn điều lệ đại gia khoáng sản AMD

FLC Faros nắm giữ gần 24,38% vốn điều lệ đại gia khoáng sản AMD

Doanh nghiệp 05/07/2017, 23:47

(NTD) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đặt mục tiêu doanh thu 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 70 tỷ đồng.